/ Github

Cách cài đặt nhiều tài khoản Github sử dụng các ssh key khác nhau trên cùng 1 máy tính

Hướng dẫn này dành cho bạn nào muốn sử dụng nhiều tài khoản Github trên cùng một máy tính.

Ví dụ có 2 github account với thông tin như sau:

Username: github_account_1
Repository: git@github.com:github_account_1/repo_of_github_account_1.git
Ssh Key: github_account_1_rsa, github_account_1_rsa.pub

Username: github_account_2
Repository: git@github.com:github_account_2/repo_of_github_account_2.git
Ssh Key: github_account_2_rsa, github_account_2_rsa.pub

Bước 1. Tạo file ~/.ssh/config với nội dung

Host for_github_account_1
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/github_account_1_rsa

Host for_github_account_2
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/github_account_2_rsa

Note: Giá trị Host đặt bất kỳ, chỉ cần không trùng nhau và tên không được có dấu cách. Như mình đặt thế kia cho dễ nhớ. Giá trị này sẽ được sử dụng ở bước 2 dưới đây.

Bước 2: Đặt lại remote-url sử dụng giá trị Host ở bước 1.
Về cơ bản thì bạn cần thay thế git@github.com bằng giá trị Host trong file ~/.ssh/config tương ứng với từng tài khoản của bạn.

Cụ thể:

cd vào repo repo_of_github_account_1

$ cd repo_of_github_account_1
$ git remote set-url for_github_account_1:github_account_1/repo_of_github_account_1.git

Kiểm tra lại cho chắc bằng cách sử dụng git remote -v:

$ git remote -v
origin	for_github_account_1:github_account_1/repo_of_github_account_1.git (fetch)
origin	for_github_account_1:github_account_1/repo_of_github_account_1.git (push)

Tương tự, cd vào repo repo_of_github_account_2

$ cd repo_of_github_account_2
$ git remote set-url for_github_account_2:github_account_2/repo_of_github_account_2.git

Kiểm tra lại cho chắc bằng cách sử dụng git remote -v:

$ git remote -v
origin	for_github_account_2:github_account_2/repo_of_github_account_2.git (fetch)
origin	for_github_account_2:github_account_2/repo_of_github_account_2.git (push)

Xong!

Bây giờ bạn có thể pull/push/commit trên 2 repo như bình thường.

Cách cài đặt nhiều tài khoản Github sử dụng các ssh key khác nhau trên cùng 1 máy tính
Share this

Subscribe to HungTUT.com